Thứ Sáu, 24th Tháng Ba 2023
Standard

Lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp là gì?

Nước ta là nước có ba nhánh quyền lực cân bằng nhau là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong bài viết này, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc thông tin Cơ quan lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp là gì? theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014.

Lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp là gì?

1. Lập pháp là gì?

Quyền lập pháp được hiểu là quyền lập và sửa đổi luật.

Lập pháp, theo nghĩa rộng, trong mối quan hệ với quyền lực nhà nước, bao gồm cả việc xây dựng và sửa đổi hiến pháp, xây dựng và sửa đổi luật, nhưng trong phạm vi và phạm vi của nhánh luật lập pháp, lập pháp, tức là hiểu theo nghĩa hẹp là lập pháp. quyền lực chỉ bao gồm việc “làm luật và sửa đổi luật”, còn việc làm và sửa đổi hiến pháp thuộc quyền lập hiến.

2. Cơ quan lập pháp là gì?

Lập pháp là cơ quan thực hiện quyền lập pháp

Ở Việt Nam, quyền lập pháp được trao cho Quốc hội

Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định: Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.

Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định về Quốc hội như sau:

  • Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.
  • Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau.
  • Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.
  • Quốc hội quyết định việc làm, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

3. Quy định về quyền lập pháp

Cần phân biệt khái niệm quyền lập pháp (quyền làm luật) với khái niệm quyền soạn thảo luật. Luật cho phép một đạo luật do nhiều chủ thể khác nhau soạn thảo và trình Quốc hội. Trên thực tế, hầu hết các bộ luật ở nước ta đều do Chính phủ soạn thảo, một số ít do các chủ thể khác như Hội Luật gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc … Như vậy, chủ thể lập pháp không nhất thiết phải là chủ thể soạn thảo luật.

Khi bàn về quyền lập pháp của Quốc hội, cũng cần xem xét khái niệm giao quyền lập pháp. Đây là trường hợp Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ và các cơ quan nhà nước khác như Tòa án, Viện kiểm sát hoặc trong một số trường hợp là các tổ chức chính trị – xã hội… ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong hầu hết các trường hợp, luật đều có quy định về việc Quốc hội trao quyền cho các cơ quan nhà nước khác, đặc biệt là Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hành chính để quy định chi tiết nội dung của các đạo luật. luật đó.

4. Vai trò của lập pháp

Vai trò của lập pháp 

Lập pháp giúp tạo ra pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ trong đời sống theo đường lối, quan điểm của Đảng, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, có nghiên cứu tham khảo. Chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài, nhưng không sao chép rập khuôn.

Trong những năm qua, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp. Các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 2, T.Ư 8 “về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và các báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình các Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X, XI đã xác lập những quan điểm cơ bản là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động lập pháp của Quốc hội.

5. Một số câu hỏi liên quan

5.1 Lập pháp tiếng anh là gì?

Lập pháp tiếng anh là Legislative

5.2 Cơ quan lập pháp tiếng anh là gì?

Cơ quan lập pháp tiếng anh là Legislature

5.3 Cơ quan lập pháp là cơ quan đại diện đúng hay sai?

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chức năng thực hiện quyền lập hiến và lập pháp.

Hiến pháp không quy định Quốc hội có chức năng đại diện

Tuy nhiên, câu hỏi của bạn không nêu rõ được đại diện trong lĩnh vực nào, hình thức đại diện nào nên Hoatieu.vn chỉ giải đáp trên cơ sở quy định trong Hiến pháp.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc những quy định của pháp luật về Cơ quan lập pháp và cơ quan lập pháp. Vui lòng tham khảo các bài viết khác trong mục Quản trị, mục Hỏi đáp pháp luật

XEM THÊM TẠI: https://beeswaxwebsites.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *